Maglipay kita sa atong kaluwasan ug magpasalamat sa Labaw’ng Makagagahom kay iyang gipadala ang iyang Anak nga si Jesus niining kalibutan aron kitang tanan mahiluwas sa sala. Agi ug pasalamat sa paghigugma ug kamaayo sa Diyos, angay gyud nato nga puy-an ang iyang mga pulong sama sa paghigugma sa atong isig-kaingon, pagtabang sa mga nanginahanglan, pag-amping sa iyang mga binuhat ug paghimo sa mga butang nga makapahimuot kaniya.

Ang mensahe sa Pasko sa Pagkabanhaw mao ang gugma, paglaum, bag-ong sinugdanan, ug kinabuhing walay katapusan.

Bisan pa man sa padayong hulga sa Covid-19 pandemic, ug sa uban pang mga hagit sa atong kinabuhi, kini nga mensahe naghatag og kahayag taliwala sa kangitngit.

Dili kita maguol kay gidaog na ni Hesus ang kamatayon. Karong panahon sa krisis, mosalig kita kaniya, samtang atong ipatunhay ang kalinaw ug panaghiusa. Padayon kita sa pagmatngon ug sa kanunay paghugas sa kamot ug pagsuot sa face mask, pagsunod sa social distancing ug uban pang health and safety protocols.

Ako manghinaut nga, pinaagi sa milagro sa pagkabanhaw ni Hesus, magadasig kanunay kanato ang gugma, kalipay, ug paglaum hangtud sa hangtud.

Malipayong Pasko sa Pagkabanhaw!

One DavNor, One Team!

 

 

DavNor News